ที่มาของโครงการ

ปี 2559 โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพูเริ่มต้นขึ้น ด้วยภารกิจหลักของธนาคาร ซึ่งมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ในปี 2559 จึงได้ดำเนินโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู โดยเริ่มจากให้ประชาชนในชุมชนที่มีแนวคิด แนวทางที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนา ชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวคิด


“ประชาคิด..ออมสินส่งเสริม
ประชาเริ่ม..ออมสินร่วมสร้าง”


จึงทำให้เกิด “ชุมชนต้นแบบ” 10 ชุมชน และในปี 2560 ธนาคารได้ต่อยอดโครงการ เป็นปีที่ 2 โดยนำองค์ความรู้ของ “ชุมชนต้นแบบ” ไปถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานของชุมชนให้กับ “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเอง และชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ในปี 2561 ธนาคารยังมุ่งมั่นส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนในทุกๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบชุมชนโฮมสเตย์ ภายใต้แนวคิด

“GSB Smart Homestay”

ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการนำวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศักยภาพของชุมชนในด้านการท่องเที่ยว วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ และพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน