“ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างประเทศ”