ลำดับ รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัล
1 โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมลำดับ 1 “บ้านดงโฮมสเตย์”
2 โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมลำดับ 2 “โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง”
3 โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมลำดับ 3 “บ้านแหลมโฮมสเตย์”
ลำดับ โฮมสเตย์ดีเด่นได้แก่
4 โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3
5 ยายยอดโฮมสเตย์
6 ม่อนม้งโฮมสเตย์
7 ชุมชนกุดหมากไฟโฮมสเตย์
8 สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์
9 แหลมนาวโฮมสเตย์
10 เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์