รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ “ ภาพความประทับใจ HOMESTAY ไทย”

หัวข้อการประกวด : “ ภาพความประทับใจ HOMESTAY ไทย ”

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งภาพแห่งความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม ผ่านมุมมองการถ่ายภาพที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

บุคคลทั่วไปสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุ

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

 1. สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ โดยตั้งชื่อภาพถ่าย และมีข้อความบรรยายภาพถ่าย โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับการตัดสินสูงสุดเพียงหนึ่งผลงาน
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องระบุชื่อสถานที่และจังหวัดให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless , Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งโดยเด็ดขาด และต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้หากมีบุคคลใดกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่โครงการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 8. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางโครงการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 9. โครงการประกวด หรือ ธนาคารออมสิน มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับการตัดสินไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 10. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์การตัดสิน
 11. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งภาพเข้าประกวด ประกาศรายชื่อ และมอบเงินสนับสนุน

 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.gsb-pracharat.com พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 2. ประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ www.gsb-pracharat.com และหน้าเพจ Facebook ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู
 3. การมอบเงินสนับสนุน ภาพถ่ายชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย จัดขึ้นพร้อมนิทรรศการภาพถ่ายในพิธีเปิดโครงการ GSB Smart Homestay วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่จัดงาน ล้ง 1919 กรุงเทพมหานคร
 4. การตัดสินภาพถ่ายจากผลโหวต จะให้ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ GSB Smart Homestay ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นผู้ร่วมโหวต โดยประกาศผลในพิธีเปิดและทางเว็บไซต์โครงการ

คณะกรรมการตัดสิน

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายเริงฤทธิ์ คงเมือง

ช่างภาพสารคดีที่เคยมี ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย และต่างประเทศ

นายบารมี เต็มบุญเกียรติ

ช่างภาพสารคดีท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่าพิธีกรรายการ Full Frame ช่างภาพสุดขั้ว

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

1. ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบศิลป์ 10 คะแนน
2. การเล่าเรื่องของภาพ 10 คะแนน
3. อารมณ์ของภาพ 10 คะแนน
คะแนนรวม 30 คะแนน

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัลมูลค่า
20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

เงินรางวัลมูลค่า
10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

เงินรางวัลมูลค่า
5,000 บาท

รางวัลชมเชย
จำนวน 2 ผลงาน

ผลงานละ
3,000 บาท

รางวัลจากผลโหวต
จำนวน 2 ผลงาน

ผลงานละ
2,000 บาท